Prowadzenie usług księgowości

Świadczymy usługi związane z księgowością

Księgowość to system ewidencji, który znajduje zastosowanie u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a jego zadaniem jest liczbowo ująć środki gospodarcze, procesy, warunki finansowe działalności. Księgowość polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i przechowywaniu danych oraz w razie potrzeby udostępnianiu informacji dotyczących zdarzeń, poprzez które zmienia się wielkość majątku, jego struktura, źródła finansowania lub zdolność płatnicza podmiotu.

Księgowość  jest elementem rachunkowości

Dział Księgowości jest najczęściej utożsamiany z komórką zajmującą się sprawami finansowymi firmy/przedsiębiorstwa. Głównym jego zadaniem jest przede wszystkim sporządzanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych. W dokumentacji tej są gromadzone dowody księgowe, zestawienia obrotów i sald i różnorodne wyceny aktywów i pasywów jednostki.

Rachunkowość posiada wiele różnych definicji w wielu różnych źródłach.

Jedna z nich brzmi w sposób następujący: rachunkowość to rodzaj ewidencji, która odzwierciedla działalność gospodarczą i sytuację majątkową jednostki gospodarującej. Ma ona na celu stworzenie liczbowych podstaw, które będą służyły podejmowaniu decyzji na rozmaitych szczeblach zarządzania.

Inna definicja mówi, że jest to uniwersalny system o charakterze informacyjno–kontrolnym, zdeterminowany metodą bilansową, w sposób nierozerwalny z nią związany. Księgowość  według tego sposobu rozumienia pozwala tworzyć liczbowy obraz powstawania, podział a także przepływ wartości i rozrachunków pomiędzy podmiotami.

Księgowość często bywa także określana jako model podwójnej klasyfikacji wartości, który ma na celu kwantytawny opis i analizę strumieni dochodu, a także ocenę wielkości majątki i kapitału.

ELEMENTAMI SKŁADOWYMI rachunkowości SĄ:

 • księgowość, która ma na celu rejestrowanie jakie zmiany zachodzą w majątku oraz źródłach, z którego on pochodzi
 • rachunek kosztów, uwzględniający ewidencję, kalkulację oraz analizę kosztów
 • sprawozdawczość finansowa, w której zawarte są informacje na temat sytuacji majątkowej, finansowej i tej dotyczącej efektów działalności

Rachunkowość wyróżnia się dwiema cechami: jest elastyczna i uniwersalna. Dzięki tej pierwszej cesze rachunkowość wykorzystywana jest we wszystkich jednostkach gospodarczych. Uniwersalność  natomiast pozwala wykorzystywać rachunkowość w różnych warunkach działalności przedsiębiorstw.

Rolą księgowego jest prowadzenie księgowości.  W obecnych czasach zapotrzebowanie na tego typu usługi stale rośnie. Szczególnie na te związane z podatkami i rachunkami. Wielu właścicieli zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw nie posiada czasu lub wymaganej wiedzy, aby prowadzić dokumentację samodzielnie,  zatrudniają  więc pracownika, który za to odpowiada.

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

  Księgi rachunkowe mogą mieć różny charakter. Są one prowadzone na podstawie dowodów księgowych. Zawierają chronologiczny i systemowy zapis działalności przedsiębiorstwa. Uwzględniają obroty, zapisy, salda itp. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki lub w biurze rachunkowym.

  Zalety tej formy księgowości to: możliwość szerokiej analizy finansowej, bieżącego monitorowania przychodów, kosztów i wydatków oraz opracowanie własnej polityki rachunkowości. Biuro Rachunkowe EM-KA posiada wszystkie uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych w swojej siedzibie.

 • Prowadzenie KPiR dla firm

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów jest jedną z form prowadzenia ksiegowości firmy. Opierając się na KPiR można opodatkować dochód, z którego później się rozlicza. Mowa tutaj o osobach, które rozliczają się na ogólnych zasadach i którzy nie przekroczyli w ciągu roku przychodów większych niż 1 200 000 euro.

  Są osoby, które mogą zostać zwolnione z obowiązku prowadzenia KPiR. Są to adwokaci, osoby zajmujące się przewozem przy użyciu taboru konnego, osoby opłacające zryczałtowany podatek dochodowy oraz ci, którzy dokonują odpłatnego zbycia nieruchomości bądź innego składnika majątku.

 • Ryczałt - inny sposób rozliczania Przychodów

  Ryczałt to jedna z wielu metod rozliczania się z przychodów, które możecie Państwo zamówić w Biurze Rachunkowym EM-KA. Jeżeli osiągają Państwo przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i spełniacie jako podatnicy odpowiednie warunki, to warto się z tą możliwością zapoznać.

  Ryczałt dotyczy przychodów ewidencjonowanych i nie uwzględnia kosztu uzyskania przychodów. Aby można było z niego skorzystać trzeba prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągać przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych.

 • Karta podatkowa - alternatywna metoda Rozliczeń podatkowych

  Prosty sposób na egzekwowanie należności podatkowych to karta podatkowa. Nie ma potrzeby ustalać wielkości dochodu. Wystarczające będzie jedynie dostarczenie wniosku do US o zastosowanie karty podatkowej, która uwzględnia rodzaj działalności i liczbę pracowników.

  Jeśli chcemy rozliczać się na takich zasadach musimy spełniać odpowiednie warunki uwzględnione we wniosku, w którym zawrzemy informację o prowadzonej działalności. Jest to między innymi wymóg niekorzystania z usług osób niezatrudnionych na umowę o pracę i nieprodukowania wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.