Opłaty środowiskowe

Rozliczanie opłat środowiskowych

Biuro Rachunkowe EM-KA oferuje Państwu usługę rozliczania opłat środowiskowych.

Każdy przedsiębiorca obarczony jest licznymi obowiązkami, zarówno tymi dotyczącymi bezpośrednio prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jak i wynikającymi z bieżących i okresowych wymogów formalnych i prawnych.

Obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

Jednym z nich jest wynikający z ustawy Prawo ochrony środowiska obowiązek ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, którym jest m. in.:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym np. z kotłowni, procesów technologicznych, ze spalania paliw przez środki transportu (to ostatnie dotyczy znacznej części przedsiębiorców)
 • wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi
 • pobór wód
 • składowanie odpadów

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej korzystających w wymieniony wyżej sposób ze środowiska, a więc m. in. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych oraz osób prawnych, jak np. spółki jawne, komandytowe, czy spółki z o.o.

Poza obowiązkiem obliczenia i wniesienia na rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska, przedsiębiorca zobowiązany jest także do przedłożenia marszałkowi województwa wykazów zawierających informacje i dane do ustalenia wysokości opłat za korzystanie ze środowiska oraz wysokość tych opłat.

TERMIN wniesiena opłaty

Okres sprawozdawczy obejmuje pełen rok, a termin wniesienia opłaty za korzystanie ze środowiska oraz przekazania wykazów został ustalony na 31 marca roku następnego po roku, którego dotyczy opłata.

ZWOLNIENIE z konieczności wniesienia opłaty

Złożenie wykazu nie zawsze wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty. Nie wnosi się bowiem opłaty z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, w przypadku których jej wysokość za dany rok nie przekroczy 800 zł.

Chociaż wypełnienie obowiązków formalnych dotyczących przedsiębiorców w związku z korzystaniem ze środowiska przypada tylko raz w roku, warto już wcześniej odpowiednio przygotować się do ich spełnienia. Pomoże w tym z pewnością właściwe bieżące prowadzenie ewidencji, w sposób umożliwiający później łatwe i szybkie przygotowanie deklaracji.

Należy przy tym pamiętać, że zwolnienie z konieczności wniesienia rocznej opłaty nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia do właściwego urzędu marszałkowskiego stosownych wykazów dotyczących korzystania ze środowiska.

 • Szeroki zakres usług w dziedzinie księgowości

  Biuro Rachunkowe EM-KA w Szczecinie oferuje swoim Klientom szeroki zakres usług w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Należą do nich między innymi zakładanie działalności gospodarczej, pomoc przy zakładaniu spółek, opłaty środowiskowe i rozliczanie PIT dla osób fizycznych.

  Jeżeli na przykład mają Państwo zamiar założyć spółkę, to bardzo pomocna w takich wypadkach okazuje się pomoc specjalisty. W naszym Biurze Rachunkowym, dzięki posiadaniu odpowiedniej wiedzy i znajomości przepisów, zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc w realizacji takiego przedsięwzięcia.

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

  Nasze Biuro Rachunkowe udziela wszelkiej pomocy przy załatwianiu formalności związanych z założeniem własnej działalności gospodarczej. Może to być zarówno działalność jednoosobowa jak i też spółka prawa handlowego. Poprowadzimy Państwa przez cały proces związany z zarejestrowaniem firmy.

  Aby sporządzony wniosek był prawidłowy należy zawrzeć w nim wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przedsiębiorcy, takie jak numery PESEL i NIP przedsiębiorcy, adres, wybraną formę opodatkowania, przewidywaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz dane kontaktowe.

 • Zakładanie Spółki prawa handlowego

  Prowadzimy fachowe doradztwo oraz dopełniamy wszelkich formalności związanych z zakładaniem spółek. Sprawnie przeprowadzimy Państwa przez cały proces rejestracji i pomożemy wybrać najbardziej odpowiednią formę prowadzenia działalności gospodarczej, tak aby mogli Państwo jak najszybciej rozpocząć działalność biznesową.

  W Biurze Rachunkowym EM-KA pomożemy Państwu założyć spółkę: jawną, cywilną, z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerską, komandytową lub akcyjną. Doradzimy w wyborze najlepszego dla Klientów rozwiązania i pomożemy przejść przez cały złożony proces rejestracji spółki.

 • Opłaty środowiskowe

  Warto uświadomić sobie, że każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ponoszenia opłat środowiskowych, wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. Nasze Biuro Rachunkowe w ramach usług świadczonych podmiotom gospodarczym oferuje również rozliczanie opłat środowiskowych.

  Opłata ta przypada za korzystanie ze środowiska poprzez wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Opłaty tej dokonuje się w skali rocznej, a termin jej wniesienia ustalony został na 31 marca roku następnego, od którego dotyczy opłata.

 • Rozliczanie PIT

  W Biurze Rachunkowym EM-KA Klienci indywidualni mogą skorzystać z usług księgowych związanych z rozliczaniem PIT. Coroczne dostarczenie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego jest prawnym obowiązkiem osób fizycznych, kóre w danym roku podatkowym uzyskały przychody objęte podatkiem.

  Do źródeł przychodu, które podlegają opodatkowaniu zaliczają się między innymi: praca wykonywana na podstawie stosunku pracy, osobiste wykonywanie usług, pozarolnicza działalność gospodarcza, dochody z najmu, dochody z kapitałów pieniężnych, odpłatne zbycie nieruchomości, świadczenia socjalne, dochody z tytułu praw autorskich itp.

Prowadzenie księgowości

Nasze Biuro Rachunkowe oferuje prowadzenie różnorodnych form księgowości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Rozliczenia kadrowo-płacowe

W Biurze Rachunkowym EM-KA możecie Państwo skorzystać z usług doświadczonych księgowych zajmujących się kadrami i płacami.

Pozostałe usługi

Prowadzimy obsługę rozliczeń projektów unijnych, rozliczamy PIT i opłaty środowiskowe oraz pomagamy założyć działalność gospodarczą.